Buddsoddi £108 miliwn mewn tai cymdeithasol

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi cyhoeddi y bydd £108 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y stoc o dai cymdeithasol.

Bydd yr awdurdodau lleol a’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn defnyddio’r arian i wella cartrefi pobl ac i sicrhau bod y cartrefi hynny’n ddiogel, yn gadarn ac yn cwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS).

Mae ansawdd tai cymdeithasol Cymru yn parhau i wella. Bellach mae 67% o’r holl gartrefi cymdeithasol (149,755 o gartrefi) yn cwrdd â’r safon ansawdd a osodir gan Lywodraeth Cymru. Mae hynny’n gynnydd o 7 % o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Ynghyd â gwella tai cymdeithasol, mae’r grant cyfalaf yn creu swyddi a chyfleoedd hyfforddi ledled Cymru. Mae landlordiaid cymdeithasol wedi caffael gwerth £112 miliwn o gontractau tai ac mae 82 % o’r rheini wedi’u hail-fuddsoddi yng Nghymru. Defnyddiwyd £38 miliwn yn uniongyrchol ar gyfer cyflogau pobl Cymru a defnyddiwyd £53 miliwn ar nwyddau a gwasanaethau busnesau o Gymru.

Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw yn brawf pellach bod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar amddiffyn a gwella stoc tai cymdeithasol Cymru. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y Gweinidog ei bwriad i ddirwyn y cynllun Hawl i Brynu i ben yng Nghymru, yn amodol ar ymgynghoriad a ddaeth i ben yn ddiweddar.

Drwy fynd ati i ddirwyn y cynllun Hawl i Brynu i ben, bydd modd sicrhau nad yw stoc tai cymdeithasol Cymru yn prinhau ymhellach. Ers i’r polisi gael ei gyflwyno, gwelwyd gostyngiad o 45% yn yr eiddo sydd ar gael.

Dywedodd Lesley Griffiths:

“Rydym eisiau i bawb yng Nghymru gael y cyfle i fyw mewn cartref o ansawdd da o fewn cymuned ddiogel.

“Mae buddsoddi yng nghartrefi pobl yn fodd o sicrhau canlyniadau pellgyrhaeddol – mae’n hanfodol i wella iechyd y genedl, creu swyddi a chyfleoedd hyfforddi.

“Dyna pam rydym wedi penderfynu gweithredu i amddiffyn a gwella stoc tai cymdeithasol Cymru. Yn ogystal â’r buddsoddiad gwerth £108 miliwn hwn a’n cynnig i ddirwyn y cynllun Hawl i Brynu i ben yng Nghymru, rydym hefyd yn buddsoddi dros £400 miliwn mewn tai fforddiadwy drwy ein rhaglen Grant Tai Cymdeithasol yn ystod tymor y Llywodraeth hon.”