Bil yr Amgylchedd i gynnwys targedau statudol ar y newid yn yr hinsawdd

Cyhoeddodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol y bydd Bil yr Amgylchedd arfaethedig Llywodraeth Cymru’n cynnwys targedau statudol ar y newid yn yr hinsawdd.

Ar hyn o bryd, mae’r Gweinidog yn ystyried sut gall targedau helpu Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a chreu model ar gyfer y dyfodol sy’n hawdd ei ddefnyddio ac sy’n fforddiadwy. Bydd manylion y fframwaith ar gyfer y targedau hyn yn cael eu cyflwyno fel rhan o Fil yr Amgylchedd.

Dywedodd y Gweinidog:

“Efallai mai’r newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad hirdymor mwyaf i genedlaethau’r dyfodol ac mae Bil yr Amgylchedd, yn ogystal â Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi llwyfan i ni sicrhau ein bod yn parhau i’w drechu a chynyddu’r camau y mae pob sector yn ei gymryd i’w drechu hefyd.

“Bydd cynnwys targedau statudol yn ein galluogi i werthuso cynnydd yn well, ac yn darparu sicrwydd er mwyn sbarduno buddsoddiad ar gyfer economi carbon isel. Bydd hefyd yn ffordd o gadarnhau ein bod yn gweithio tuag at dargedau sy’n gyraeddadwy, gyda’r targed cyffredinol o ostwng allyriadau tŷ gwydr 80% erbyn 2050 o’i gymharu â lefelau 1990.

“Nid mater i’r Llywodraeth, y sector amgylcheddol neu gwmnïau ynni yn unig yw lliniaru’r newid yn yr hinsawdd – mae’n fater i bawb. Mae’n rhaid i Gymru, fel cenedl, wneud popeth yn ei gallu i ysgwyddo’i dyletswydd byd-eang yn llawn.”

Bydd Bil yr Amgylchedd yn cael ei gyflwyno yn ystod y misoedd nesaf. Bydd yn deddfu i greu gwell ffyrdd o ofalu am adnoddau naturiol Cymru, gan helpu i sbarduno twf gwyrdd, gwella natur a’r amgylchedd a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd hefyd.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn datganiad gan y Gweinidog yr wythnos ddiwethaf yn amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i gryfhau ei hymateb i’r newid yn y hinsawdd, gan hwyluso ymdrechion i ddatgarboneiddio yng Nghymru a bod yn fwy tryloyw ac atebol wrth wneud ei gwaith.