Bil Pwysig i’w Gwneud yn Symlach ac yn Haws i Rentu Cartref yng Nghymru

Mae deddfwriaeth arloesol i ddiwygio’r sector tai rhent preifat wedi’i chyflwyno heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yw un o’r darnau pwysicaf o ddeddfwriaeth i’w gyflwyno yn ystod y Cynulliad hwn, a bydd yn helpu dros filiwn o bobl yng Nghymru sy’n rhentu eu cartref.

Bydd y Bil yn gwella ac yn symleidddio’r trefniadau ar gyfer rhentu cartrefi trwy ddisodli nifer o wahanol fathau o ddeddfwriaeth gymhleth gydag un darn o ddeddfwriaeth. Bydd hefyd yn disodli’r nifer enfawr o wahanol fathau o denantiaethau a thrwyddedau gyda dau fath o gontract – un ar gyfer y sector rhentu preifat ac un ar gyfer y sector rhentu cymdeithasol.

Os caiff hyn ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd y Bil yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord yng Nghymru ddarparu datganiad ysgrifenedig hawdd ei ddeall o gontract. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod landlordiaid a’r rhai sy’n rhentu yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldeb o’r dechrau.

Meddai Lesley Griffiths:

“Mae mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn rhentu eu cartrefi – gydag un mewn tri o bobl yn byw mewn llety wedi’i rentu yng Nghymru. Mae’n hanfodol felly ein bod yn cymeryd camau i sicrhau bod ein sector tai rhent yn addas at y diben.”

Bydd y Bil yn cefnogi pobl sy’n cael eu hunain mewn amgylchiadau anodd. Bydd yn helpu dioddefwyr cam-drin domestig drwy sicrhau y bydd yn bosib dileu y rhai sy’n euog o hyn o’r contract rhentu, heb orfod symud y dioddefwr.  Bydd hyn yn dod â’r sefyllfa bresennol i ben, ble y mae’r rhai sy’n dioddef o gam-drin domestig yn cael eu hunain yn ddi-gartref er nad oes bai arnynt.

Mae’r Bil yn rhoi fwy o hyblygrwydd hefyd. Bydd hyn yn ei wneud yn haws i bobl rentu yn y tymor byr ac yn annog landlordiaid i rentu i denantiaid newydd, sydd, er enghraifft, wedi dod yn ddi-gartref ac angen cartref diogel y gallant ei fforddio. Bydd y Bil hefyd yn galluogi pobl ifanc 16 ac 17 mlwydd oed i rentu eu heiddo eu hunain am y tro cyntaf.

Ychwanegodd y Gweinidog:

“Mae’r amser wedi cyrraedd i sicrhau bod y ddeddf ar rentu cartref yng Nghymru yn fwy eglur ac yn haws i bawb.

“Bydd y sector tai rhent ‘Diwygio Cymru’ yn gwneud gwahaniaeth i dros filiwn o bobl yng Nghymru, ac yn creu sector tai modern a llwyddiannus.”

Lansiodd y Gweinidog y Bil yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn Wrecsam, un o’r nifer o sefydliadau amlwg sydd wedi addo cefnogi y Bil.

Meddai Fran Targett, Cyfarwyddwr, Cyngor ar Bopeth Cymru:

“Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi gweld dros 19,000 o bobl yn dod atom i gael help ar faterion tai, ac rydym yn credu bod cryfhau hawliau y tenant yn hollbwysig.

“Rydym yn croesawu’r Bil ac yn edrych ymlaen at gael trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ei fod yn cynnig y diogelwch iawn i denantiaid wrth iddo fynd drwy’r Cynulliad.”

Mae’r ddeddfwriaeth bellach wedi’i gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol, a bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn cyflwyno Datganiad Llafar yn gysylltiedig â’r Bil yn ystod y Cyfarfod Llawn yn y Senedd yfory.