AMPLYFI, cwmni deallusrwydd artiffisial newydd blaengar, yn symud i Gymru gyda help Llywodraeth Cymru

Mae cwmni AMPLYFI Ltd, sef cwmni newydd sy’n arbenigo mewn dylunio meddalwedd deallusrwydd artiffisial wedi symud i Gymru gyda help gan Gronfa bwysig Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r feddalwedd yn cael ei threialu ledled y byd.

Mae AMPLYFI, sydd â swyddfeydd yn San Fransisco a Lloegr, wedi symud i Gaerdydd lle mae’n fwriad ganddyn nhw gyflwyno fersiwn fasnachol o’r feddalwedd gyntaf iddyn nhw eu dyfeisio sef DataVoyantTM a hynny yng ngwanwyn 2016.

Dros y 12 mis diwethaf, mae sylfaenwyr y cwmni wedi bod yn datblygu DataVoyantTM a’u nod yw sicrhau mai’r feddalwedd hon fydd y platfform deallusrwydd busnes mwyaf datblygedig yn y byd sy’n gallu ymdrin â Deallusrwydd Artiffisial, Data Mawr (Big Data) a chreu delweddau sythweledol.

Mae gan y ‘Deep Web’ 500 gwaith yn fwy o wybodaeth na’r hyn sydd gan beiriant chwilio arferol.   Mae DataVoyantTM wedi cael ei ddatblygu i chwilio ac i ddadansoddi’r wybodaeth sydd yn y rhannau o’r we sy’n cael eu galw’n ‘Deep Web’ a ‘Surface Web’. Mae’n gallu dadansoddi pob math o ddata – popeth o batentau ac ymchwil academaidd i dueddiadau cymdeithasol a diwydiannol a hynny mewn unrhyw iaith.

Y mis diwethaf, fe lansiodd y cwmni raglen dreialu i brofi a mireinio DataVoyantTM gydag amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys gwasanaethau ariannol, ynni, gweithgynhyrchu a’r gwasanaethau proffesiynol. Yn eu mysg, mae rhai o’r 500 o gwmnïau mwyaf blaengar yn y byd, cwmnïau ecwiti preifat ac asiantaethau’r llywodraeth.

Dywedodd y cwmni, sydd wedi cael sylw gan nifer o unedau deori a rhanbarthau, wedi dweud yr help allai’r cwmni ei gael gan y Gronfa Datblygu Digidol eu helpu i ehangu ac i greu 6 o swyddi newydd. Hefyd, roedd y posibilrwydd o gael yr arian hwn yn helpu’r cwmni i wneud eu penderfyniad i symud i Gymru.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Mae’r Gronfa Datblygu Digidol yn helpu busnesau i ddatblygu platfformau, nwyddau a gwasanaethau digidol ymyrrol sydd â photensial rhyngwladol. Mae wedi helpu llu o fusnesau yng Nghymru; dyma’r tro cyntaf iddo helpu gyda mewnfuddsoddiad a denu cwmni newydd sydd â llawer o botensial i Gymru.

“Mae technoleg ymyrrol tîm o arloeswyr AMPLYFI eisoes wedi denu sylw cwmnïau ac asiantaethau mawr y llywodraeth o bob cwr o’r byd. Rwy’n falch iawn bod AMPLYFI wedi dewis dod i Gymru i ehangu eu busnes.

“Wrth inni barhau i sefydlu Cymru fel canolfan ryngwladol ar gyfer entrepreneuriaeth, rydym yn edrych ymlaen at weithio â mwy o fusnesau newydd fel AMPLYFI sydd nid yn unig yn fuddsoddwyr cynhenid ond yn fewnfuddsoddwyr hefyd.”

Dywedodd Mark Woods, Prif Swyddog Technegol AMPLYFI:

“Mae’r arian yr ydym wedi’i gael gan y Gronfa Datblygu Ddigidol wedi bod yn help mawr i ni. Gan fod targedau technolegau sy’n seiliedig ar adfywio yn uchel iawn a’r ffaith ei fod yn canolbwyntio ar ddatblygu’r diwydiannau digidol creadigol, roeddem yn awyddus iawn i greu cartref i AMPLYFI yng Nghaerdydd. Rydym eisoes yn brysur yn manteisio ar ysbryd arloesol a thalent creadigol y ddinas; rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniad.”

Dywedodd Chris Ganje, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni:

“Mae’r ffordd y mae’r Llywodraeth wedi mynd ati i greu economi sy’n seiliedig ar arloesi yma yng Nghymru wedi creu cryn argraff arnom ni. Rydym yn hynod o falch bod AMPLYFI yn gallu cyfrannu at y sector hwn.”