Agor am Fusnes – ac yn torri ardrethi busnes mewn hanner

Mae busnesau manwerthu ledled Cymru’n cael eu hannog i fanteisio ar gynllun rhyddhad ardrethi allai haneru eu biliau ardrethi – gan helpu i weld defnydd yn cael ei wneud ar eiddo gwag ar yr un pryd.

Ariennir y cynllun rhyddhad ardrethi Ar Agor am Fusnes gan Lywodraeth Cymru a caiff ei weinyddu gan bob awdurdod lleol yng Nghymru. Gall busnes ymgeisio am hyd at 50% o ryddhad ar eu hardrethi busnes am flwyddyn os ydyn nhw’n symud i eiddo sydd wedi bod yn wag am 12 mis neu fwy.

Dim ond chwe mis sydd gan fusnesau ar ôl i fanteisio ar y cynllun hwn gan ei fod yn dod i ben ar 31 Mawrth 2015. Mae’n rhaid i ymgeiswyr cymwys fod wedi cymryd meddiannaeth o’r eiddo newydd cyn neu erbyn 31 Mawrth 2015.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi:

“Gall y rhaglen Ar Agor am Fusnes rhoi hwb ariannol gwirioneddol i fusnesau manwerthu sydd am symud i eiddo mwy o faint ond mae hefyd yn rhoi tawelwch meddwl i fusnes newydd sbon yn eu blwyddyn gyntaf o fasnachu.

“Mae menter Llywodraeth Cymru wedi’i chynllunio’n arbennig i gefnogi busnesau manwerthu ac mae’n rhan o becyn cymorth ehangach sy’n helpu i greu ardaloedd siopa bywiog a chynaliadwy yn ein dinasoedd, trefi a phentrefi nid yn unig yn ardaloedd trefol Cymru ond yn ein hardaloedd gwledig hefyd.

“Mae gan fusnesau chwe mis i ymgeisio am ryddhad ardrethi ac rwy’n annog busnesau sydd â diddordeb a’r rheini sydd am ddechrau busnes newydd i gysylltu a’u hawdurdodau lleol i gael rhagor o wybodaeth er mwyn manteisio ar y cynllun.”

Gall amrywiaeth eang o fusnesau manwerthu – siopau, bwytai, caffis a bariau, wneud cais.

Hefyd, mae’n bosibl bod busnesau’n gymwys i ymgeisio am Gynllun Rhyddhad Manwerthu Cymru. Cynllun yw hwn lle gall safleoedd manwerthu, bwyd a diod ymgeisio i gael gostyngiad o £1,000 oddi ar eu biliau ardrethi busnes.

Dylai busnesau gysylltu â’u hawdurdod lleol i ymgeisio am ryddhad ardrethi neu ffonio llinell gymorth Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth – 03000 60 3000.