£30m i helpu ardaloedd difreintiedig ledled Cymru

Mae dros £30 miliwn wedi’i gyhoeddi gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, ar gyfer rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, i barhau i helpu ardaloedd difreintiedig ledled Cymru.

Bydd y £31.7 miliwn o gyllid o fudd i 52 o ardaloedd, o’r enw Clystyrau, ac yn cynnal y bobl fwyaf bregus yng Nghymru, drwy fynd i’r afael â thlodi a hyrwyddo addysg, iechyd a lles economaidd.

Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn derbyn £2,984,094 – fydd yn cael ei rannu rhwng pedair ardal glwstwr: Gorllewin, BRG, Dwyrain, STAR.

Bydd ardaloedd ar draws Cymru yn elwa o’r cyllid rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016.

Wrth gyhoeddi’r arian, dywedodd Lesley Griffiths:

“Dwi’n falch iawn o gyhoeddi’r cyllid hwn heddiw, fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymuned ledled Cymru am flynyddoedd i ddod.

“Mae darparu £31.7 miliwn ar gyfer ein rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ystod cyfnod o doriadau yn y gyllideb na welwyd mo’i thebyg o’r blaen yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein cymunedau mwyaf bregus, a lleihau’r bwlch economaidd, addysgol a’r bwlch iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’n hardaloedd mwyaf cyfoethog.

“Mae tlodi yn cael effaith ar fywydau gormod o bobl o lawer. Mae gormod o deuluoedd lle nad oes neb yn gweithio, ac yn methu â fforddio hanfodion sylfaenol fel gwresogi eu cartref yn ystod y cyfnod oer hwn.  Mae mynd i’r afael â’r mater hwn yn flaenoriaeth i mi a’r Llywodraeth gyfan.  Dyna pam mae ein Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi yn pennu ein targedau ar gyfer gwella’r canlyniadau ar gyfer teuluoedd sy’n byw mewn cartrefi incwm isel.”