£3.5m i ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru

Yn rhinwedd ei swydd fel yr Gweinidog Iechyd, mae Mark wedi cyhoeddi hwb ariannol gwerth £3.5m i ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yng Nghymru.

Bydd y cyllid, sydd ar gael yn 2014-15, yn mynd tuag at gamau i wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau yn y cymunedau mwyaf difreintiedig; datblygu timau gofal sylfaenol a darparu gwasanaethau gofal llygaid yn nes at gartrefi pobl.

Dyma’r meysydd sy’n cael eu hariannu:

• Datblygu gweithlu gofal sylfaenol amlddisgyblaethol, sy’n defnyddio amser ac arbenigedd meddygon teulu mewn modd mwy effeithiol. Bydd y cyllid yn helpu i hyfforddi nyrsys, therapyddion a fferyllwyr clinigol uwch i weithio ym maes gofal sylfaenol i gefnogi meddygon teulu;

• Dau gynllun arloesol dan y ddeddf gofal wrthgyfartal yn ardaloedd byrddau iechyd Aneurin Bevan a Chwm Taf, sy’n anelu at leihau marwolaethau cyn pryd o ganlyniad i glefyd cardiofasgwlaidd mewn cymunedau difreintiedig;

• Cynnig apwyntiadau dilynol ar gyfer gofal llygaid yn nes at gartrefi pobl.

Dywedodd Mark:

“Mae angen i ni edrych eto ar y ffordd y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn darparu gwasanaethau yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus a symud at wasanaeth iechyd sy’n rhoi gofal sylfaenol ataliol yn gyntaf, sy’n integreiddio â gwasanaethau cymdeithasol ac sydd â chysylltiadau agos â’r gwasanaethau a gaiff eu darparu gan y trydydd sector a’r sector annibynnol.

“Mae gennym wasanaeth iechyd sydd am ddim pan fo’i angen ond dyw hynny ddim yn golygu nad oes unrhyw rwymedigaethau – mae’n ddyletswydd arnon ni i gyd i gymryd cyfrifoldeb dros ein hiechyd ein hunain a defnyddio ein gwasanaethau iechyd mewn modd priodol.

“Bydd y cyllid newydd hwn yn helpu i wireddu ein huchelgais o greu gweithlu gofal sylfaenol medrus, sy’n gallu darparu ystod eang o wasanaethau mewn cymunedau lleol, gan leihau pa mor ddibynnol ydyn ni ar ofal mewn ysbytai. Bydd hefyd yn sicrhau bod mwy o apwyntiadau llygaid dilynol yn cael eu darparu yn nes at gartrefi cleifion yn hytrach nag yn yr ysbyty.

“Mae trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau – sy’n gysylltiedig ag iechyd gwael – yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru. Dyna pam y bydd rhan o’r pecyn cymorth rwy’n ei gyhoeddi heddiw yn canolbwyntio ar wella iechyd y cymunedau mwyaf difreintiedig ac yn helpu i leihau effeithiau clefyd cardiofasgwlaidd ar y cymunedau hyn, sy’n aml yn gallu bod yn farwol.”